Voorwaarden Stalling Zeeland

1. Algemeen

1. Eventueel door u op onze overeenkomst van toepassing verklaarde algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand. Door de overeenkomst te ondertekenen, dan wel door daaraan uitvoering te geven, verklaart de huurder van de voorwaarden kennis te hebben genomen en met de inhoud en toepasselijkheid daarvan in te stemmen.

2. Tenzij anders is overeengekomen wordt de stallingovereenkomst aangegaan voor de periode van datum ondertekening tot 1 mei en zal daarna (behoudens tijdige opzegging) stilzwijgend worden verlengd met één jaar.

3. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren minimaal één maand voor aanvang van het nieuwe stallingjaar. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

4. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

5. De huurprijs van het object is afhankelijk van de lengte of plaats. De lengte wordt bepaald door de lengte van het object inclusief de dissel.

6. Indien de huurder het gestalde object gaat vervangen door een ander object, of de lengte van het object wijzigt, dient huurder dit te melden aan verhuurder. Verhuurder zal in deze gevallen bepalen of het gewijzigde object op de gehuurde plaats past.

7. De stallingprijs is per stallingperiode bij vooruitbetaling verschuldigd.

8. De verhuurder behoudt zicht het recht om de stallingprijs jaarlijks aan te passen.

9. De verhuurder behoudt zich het recht om, vanwege organisatorische redenen, de indeling van de stalling te wijzigen. De huurder zal hiervan op de hoogte worden gebracht.

10. Op het gestalde object komt een kleine sticker met uw naam en telefoonnummer.

11. Huurder kan gedurende de looptijd van de overeenkomst het stallingobject terugnemen van de stallinghouder, tenzij de huur niet tijdig is voldaan.

12. Toegang tot het object is in de periode 1 oktober tot en met 31 maart niet mogelijk. Dit is ook van toepassing voor objecten met een jaarstalling.

13. Indien de huurder de stallingovereenkomst eindigt tijdens de looptijd is de volledige stallingprijs verschuldigd.

14. De verhuurder neemt de zorg van een goed verhuurder bij bewaring van het stallingobject in acht en treft de nodige maatregelen die in redelijkheid van hem verlangd kunnen worden ter voorkoming van schade aan het stallingobject en toebehoren.

15. De verhuurder gebruikt het stallingobject niet en geeft het stallingobject niet bij derden in bewaring.

16. Komt één der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.

17. Bij gehele, of gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert verhuurder de eventueel betaalde stallingkosten gedeeltelijk.

18. Indien na opzegging de huurder nalatig blijkt om het gestalde te verwijderen, zal deze overeenkomst worden geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn verlengd, dan wel heeft de verhuurder het recht om die maatregelen te nemen, die noodzakelijk zijn tot het verplaatsen van het gestalde object op kosten van de huurder, onverminderd de verschuldigde huursom.

19. De huurder houdt zich volledig verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van niet nakoming van dit contract en vrijwaart de stallinghouder tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden, direct of indirect voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst.

20. Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derden, al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven.

21. Het is verboden in de stalling onderhoudswerkzaamheden aan het gestalde object te verrichten.

22. Het is verboden in de stalling te roken.

23. Huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling wordt geplaatst. Bij het niet voldoen hieraan zullen alle voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder komen.

24. Banden dienen in goede staat te zijn en van minimaal 2 bar luchtdruk te zijn voorzien.

25. Op de stallingplaats mag alleen het in de overeenkomst en/of factuur genoemde object gestald worden, andere of losse voorwerpen zijn niet toegestaan.

26. Indien door toedoen van de huurder of door zijn nalatigheid gevaar voor schade dreigt of anders de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de verhuurder gemachtigd om op kosten van de huurder de naar zijn oordeel noodzakelijke voorzieningen te treffen; in spoedeisende gevallen zelfs zonder nadere waarschuwing en in alle andere gevallen, indien de huurder aan de gegeven waarschuwing binnen redelijke termijn geen gehoor geeft.

27. De verhuurder dient in het bezit te zijn van benodigde (kopie)sleutels van het door huurder gestalde object om deze te kunnen verplaatsen. Verhuurder zal ervoor zorg dragen dat de sleutel goed wordt bewaard, doch is nimmer aansprakelijk indien door derden (zoals bijvoorbeeld inbraak) hiervan misbruik zou worden gemaakt. Bent u niet in het bezit van een extra sleutel voor een disselslot mag deze ook niet aanwezig zijn.

28. Objecten zullen altijd nog nagemeten worden door één van onze medewerkers, mocht de opgegeven maat afwijken van de daadwerkelijke maat zal dit in het contract worden aangepast. Werkelijke lengte en breedte van stallingsobject is de langste lengte en breedste breedte, dit zijn de maten die daadwerkelijk nodig zijn om het object te kunnen stallen.

2. Stallingsperiode

1. Jaarstalling loopt van 1 april tot en met 31 maart en vangt aan op de dag waarop u bij Stalling Zeeland een stallingplaats reserveert.

2. Winterstalling loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.

3. Hoogseizoenstalling loopt van eind juni tot en met eind augustus

4. Korte stalling is in overleg mogelijk, periode wordt vooraf afgestemd.

3. Aansprakelijkheid en verzekering

1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van huurder zelf, diens gezinsleden, personeelsleden of gasten.

2. Het betreden van het terrein en de stalling geschiedt volledig op eigen risico.

3. verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade, verlies, of diefstal van een gestalde object, indien dit te wijten is aan grove schuld van verhuurder of personen in dienst van stalling verhuurder.

4. Betaling

1. Facturen worden voor aanvang van de stallingsperiode per e-mail verzonden en geïncasseerd. Betaling geschiedt alleen d.m.v. automatische incasso.

2. Indien huurder niet betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft verhuurder zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen op de huurder worden verhaald. Verhuurder heeft in dit geval het recht het object buiten te plaatsen en onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde geheel door huurder is voldaan.

3. De stallingplaats is alleen overdraagbaar aan de nieuwe eigenaar van het gestalde object na toestemming van de verhuurder.

5. Bepalingen haal- en brengservice

1. De technische staat van uw caravan dient in orde te zijn.

2. De kogeldruk mag niet meer bedragen dan 75 kilogram.

3. De caravan dient klaar te staan met de dissel in de rijrichting en met de uitdraaisteunen opgedraaid zodat het vervoer door één persoon kan worden uitgevoerd zonder hulp.

4. Wij als vervoerder zijn niet aansprakelijk voor schade, voor zover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen (Burgerlijk Wetboek artikel 8:23).

5. Uw caravan dient verzekerd te zijn, vervoer en stalling is voor eigen risico.